ខ្ញុំ ប្តីរបស់ខ្ញុំ និងប្រដាប់ក្មេងលេងពណ៌ក្រហមដ៏ធំរបស់ខ្ញុំ