អូយ មាត់របស់នាងពូកែបឺតជញ្ជក់ដូច Anna លុតជង្គង់ រួចបឺតយកទឹកកាមរបស់ខ្ញុំ