អាក្រាតកាយប៍នតង់ដេង បង្ហាញភាពស៊ិចស៊ី និងស្រើបស្រាល