ស្ត្រី​ស្បែក​ស​អាយុ​៥០​ឆ្នាំ​ជញ្ជក់​ម្ចាស់​ផ្ទះ​សម្បុរខ្មៅ