បបូរមាត់របស់បុរសរបស់ខ្ញុំគឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ភាគីបុរសទាំងអស់។