អិមម៉ា មកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ សម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងដោយប្រើឧបករណ៍រំញ័រចុះពីផ្លូវប្រទេស