ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ផ្លុំ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ផ្កាឈូក​អង្គុយ​នៅ​កម្ពស់​ត្រឹម​ត្រូវ​ដើម្បី​បម្រើ