បង្ហាញ​រូបភាព​ស្រើបស្រាល​និង​លា​ប្រពន្ធ​ខ្ញុំ​ខ្លាំង​ណាស់។