អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​ធ្វើ​នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ហត់ ហើយ​ចង់​បាន​មាន់​រឹង