តារាសិចស៊ី ញាក់សាច់ កំលោះ ពុកចង្ការ ក្នុងថ្ងៃសម្រាកពីការងារ