នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​សម្រាក Toby បាន​ថើប Anna ខណៈ​ដែល​គាត់​បាន​ទៅ​ឆ្ងាយ​ក្នុង​ថ្ងៃ​វិស្សមកាល ហើយ​ចង់​មាន​រឿង​មួយ​