លេខាធិការវ័យក្មេងត្រូវសិស្សពីរនាក់ ចាប់រំលោភក្នុងផ្ទះល្វែងកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍