ចែករំលែកប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំជាមួយមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំហើយនាងស្រឡាញ់វា។