នារី​ស្បែក​ខ្មៅ​កំពុង​បឺត​ជញ្ជក់​ក្បាល​យ៉ាង​ធំ​នៅ​មុខ​សិច