វាជាពេលវេលាចែករំលែក នៅពេលដែលពួកយើងពីរនាក់ធ្វើ Marie ជាមួយការស្តោះទឹកមាត់នៅផ្ទះ