ស្លូត​ក្តៅ​ប្រគល់​លា​ដ៏​តឹង​ណែន​របស់​នាង​ទៅ BBC ដើម្បី​ប្រើ​វិធី​ណា​ដែល​គាត់​ចង់