ទាសករវ័យក្មេងរបស់ខ្ញុំនៅក្រោមចៅហ្វាយកំពុងចាប់ផ្តើមវគ្គ