ក្នុងឈុតថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំជាមួយ ប៉ាធំរបស់ខ្ញុំ រឹង ហើយលាតត្រដាងឱ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញ