ភរិយា​ដែល​អាច​បត់​បែន​បាន​សាកល្បង​ក្បាច់​សិច​ថ្មី​មួយ​ចំនួន​ជាមួយ​នឹង​ដើម​ខ្មៅ