ពួកយើងបីនាក់បានយក Anna មកផ្ទះ ហើយសុំឱ្យនាងដោះអាវ និងបង្ហាញឱ្យយើងឃើញដើមទ្រូងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាង