បុរសចំណាស់ថតរូបជាមួយនារីវ័យក្មេងមុនពេលរួមភេទនៅលើសាឡុង