ពេល​កំពុង​ជិះ​ម៉ូតូ​របស់​ខ្ញុំ GF របស់​ខ្ញុំ​ក្តៅ​ហុយ​ខ្លាំង​ពេក​ទើប​យើង​ឈប់