ខ្ញុំឈរនៅលើឥដ្ឋក្នុងស្រោមជើងដើម្បីភាពរីករាយ និងយោបល់របស់អ្នក។