មិត្ត​ស្រី​រួមភេទ​ពេល​ព្រឹក​មាន​ខ្ទុះ និង​លា​ដោយ​អណ្តាត