ស្ត្រី​ជនជាតិ​អាឡឺម៉ង់​ដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ក្នុង​ឈុត​ខោ​ក្នុង​ពណ៌​ខ្មៅ ស្បែកជើង​កែង​ខ្ពស់ និង​ខោ​ពណ៌​សាច់