មាន់របស់ខ្ញុំក្តៅខ្លាំង ឃើញមាន់ជល់របស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំក៏បញ្ចូលប៊ិចចុះក្រោមបង្ហួរនោម