ស៊ិចស៊ីដូចជិះប្រពន្ធមាន់របស់ខ្ញុំយឺតៗក្នុងរាត្រីដ៏ត្រជាក់