អនុភាសាជប៉ុនដែលស្តាប់បង្គាប់បានចែករំលែកជាមួយមនុស្សចម្លែក